Báo Đấu thầu số 174-2023

VIETNAM PUBLIC PROCUREMENT CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Web: www.baodauthau.vn Đường dây nóng: 0243 768 6611 Số174 (4254) THỨ sáu 15 - 9 - 2023 Trong soá nhöõng KHLCNT do beân môøi thaàu töï ñaêng taûi leân Heä thoáng maïng ñaáu thaàu quoác gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn) ngaøy 13/9/2023, coù 106 thoâng baùo KHLCNT chaäm. Thôøi ñieåm caùc ñôn vò ñaêng taûi KHLCNT leân Heä thoáng maïng ñaáu thaàu quoác gia coâng boá chaäm so vôùi quy ñònh: Coù caùc KHLCNT ñaõ ñöôïc pheâ duyeät töø ngaøy 24/8/2023 trôû veà tröôùc, nhöng ñeán ngaøy 13/9/2023 môùi ñöôïc ñaêng taûi, cuï theå laø: KHLCNT cuûa Tröôøng Trung hoïc phoå thoâng Caàn Thaïnhcho döï aùn “Söûa chöõa, choáng thaám doät Hoäi tröôøng, Khu A” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 191/QÑTHPTCT ngaøy 16/8/2023; KHLCNT cuûa Ban QLDA Ñaàu tö xaây döïng huyeän Yeân Ñònh (tænh Thanh Hoùa) cho döï aùn “Haï taàng kyõ thuaät khu daân cö thoân Duyeân Thöôïng 2, xaõ Ñònh Lieân, huyeän Yeân Ñònh; Haïng muïc: Di chuyeån ñöôøng ñieän phuïc vuï GPMB” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2789/QÑ-UBND ngaøy 12/8/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù caùc döï aùn ÑTXD huyeän Kyø Sôn, tænh Ngheä Ancho döï aùn “Xaây döïng ñöôøng giao thoâng töø baûn La Ngan, xaõ Chieâu Löu ñeán baûn Hín Peøn, xaõ Baûo Nam, huyeän Kyø Sôn” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 326 ngaøy 31/10/2022; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng huyeän Ñoâng Sôn, tænh Thanh Hoùacho döï aùn “Naâng caáp, môû roäng ñöôøng saét Baéc Nam ñeán caàu Soâng Min, xaõ Ñoâng Quang, Ñoâng Phuù, huyeän Ñoâng Sôn” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2373/QÑ-UBND ngaøy 15/7/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng huyeän Möôøng Laùt (tænh Thanh Hoùa) cho döï aùn “Naâng caáp, caûi taïo ñaäp, möông Naø Höôïn, xaõ Möôøng Chanh, huyeän Möôøng Laùt” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1492/QÑ-UBND ngaøy 22/8/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng khu vöïc huyeän Phong Ñieàn (tænh Thöøa Thieân Hueá) cho döï aùn “Nhaø thi ñaáu ña naêng Tröôøng THPT Tam Giang” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1878/QÑ-UBND ngaøy 09/8/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng thaønh phoá Caåm Phaû (tænh Quaûng Ninh) cho döï aùn “Ñaàu tö xaây döïng moät soá nhaø ñeå xe thu gom raùc thaûi sinh hoaït treân ñòa baøn thaønh phoá” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 735/QÑ-QLDA ngaøy 24/11/2022; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng thaønh phoá Tam Ñieäp (tænh Ninh Bình) cho döï aùn “Caûi taïo naâng caáp caùc tuyeán ñöôøng khu daân cö toå 14 ñeán toå 23 phöôøng Nam Sôn, thaønh phoá Tam Ñieäp” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1186/QÑ-UBND ngaøy 11/8/2023 vaø döï aùn “Caûi taïo naâng caáp caùc tuyeán ñöôøng khu daân cö toå 14 ñeán toå 23 phöôøng Nam Sôn, thaønh phoá Tam Ñieäp” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 643/QÑ-UBND ngaøy 09/5/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng thaønh phoá Thanh Hoùa (tænh Thanh Hoùa)cho döï aùn “Môû roäng Ñaïi loä Leâ Lôïi, ñoaïn töø ngaõ tö Phuù Sôn ñeán caàu Ñoáng, thaønh phoá Thanh Hoùa” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2119/QÑ-UBND ngaøy 19/6/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø coâng trình coâng coäng huyeän Di Linh (tænh Laâm Ñoàng) cho döï aùn “Naâng caáp coång, haøng raøo Tröôøng Tieåu hoïc xaõ Taân Laâm; Xaây döïng nhaø veä sinh hoïc sinh vaø caùc haïng muïc phuï trôï khaùc Tröôøng Tieåu hoïc Ñinh Trang Hoøa 1” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1775 ngaøy 17/8/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng vaø coâng trình coâng coäng huyeän Laâm Haø (tænh Laâm Ñoàng) cho döï aùn “Ñöôøng vaønh ñai Ñinh Vaên - Ñaï Ñôøn, huyeän Laâm Haø” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 364/QÑ-BQLA ngaøy 11/4/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn huyeän Nhôn Traïch (tænh Ñoàng Nai)cho döï aùn “Tröôøng Maãu giaùo Phöôùc Thieàn (Cô sôû 2), huyeän Nhôn Traïch” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2421 ngaøy 09/8/2023; KHLCNT cuûa Ban Quaûn lyù döï aùn huyeän Taân Phuù (tænh Ñoàng Nai) cho döï aùn “Môû roäng Tröôøng Maàm non Phuù An” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2884/QÑ-UBND ngaøy 22/8/2023; KHLCNT cuûa Baûo hieåm Xaõ hoäi tænh Beán Trecho döï toaùn “Khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho coâng chöùc, vieân chöùc vaø ngöôøi lao ñoäng hôïp ñoàng trong ñôn vò naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 390/QÑ-BHXH ngaøy 17/8/2023; KHLCNT cuûa Beänh vieän Ña khoa khu vöïc Phuùc Yeâncho döï toaùn “Cung caáp vaät tö caûi taïo, söûa chöõa, thay theá thieát bò ñieän hoûng hoùc caùc khoa phoøng thaùng 05/2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 388 XD/QÑ-BV ngaøy 15/5/2023, döï toaùn “Baûo döôõng, söûa chöõa ñieàu hoøa cho caùc khoa phoøng thaùng 05 naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 384 XD/QÑ-BV ngaøy 15/5/2023, döï toaùn “Cung caáp vaät tö, caûi taïo, söûa chöõa ñieàu hoøa caùc khoa, phoøng thaùng 05/2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 379 XD/QÑ-BV ngaøy 15/5/2023, döï toaùn “Cung caáp vaät tö, caûi taïo, söûa chöõa ñieàu hoøa caùc khoa, phoøng thaùng 07/2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 439 XD/QÑ-BV ngaøy 10/7/2023 vaø döï toaùn “Cung caáp vaät tö caûi taïo, söûa chöõa, thay theá thieát bò ñieän hoûng hoùc caùc khoa phoøng thaùng 07/2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 454 XD/QÑ-BV ngaøy 12/7/2023; KHLCNT cuûa Beänh vieän Ña khoa tænh Quaûng Trò cho döï toaùn “Mua saém maùy chaïy thaän nhaân taïo cuûa Beänh vieän Ña khoa tænh Quaûng Trò” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1866/QÑ-UBND ngaøy 18/8/2023; KHLCNT cuûa Caûng vuï Haøng haûi Thöøa Thieân Hueá cho döï toaùn “Laép ñaët heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng taïi truï sôû laøm vieäc cuûa Caûng vuï Haøng haûi Thöøa Thieân Hueá” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1000/QÑ-CVHHTTH ngaøy 08/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty 45 - Chi nhaùnh Toång coâng ty Ñoâng Baéc cho döï toaùn “Laäp baùo caùo ñeà xuaát caáp giaáy pheùp moâi tröôøng Döï aùn ñaàu tö naâng coâng suaát moû Ñoàng Rì - Toång coâng ty Ñoâng Baéc” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 5869/QÑ-ÑB ngaøy 16/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty coå phaàn 198 Haø Noäi cho döï aùn “Söûa chöõa, baûo döôõng Trung taâm Y teá huyeän Ñoâng Giang” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 155/QÑ-SKHÑT ngaøy 29/6/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty coå phaàn Beán xe Haø Noäi cho döï aùn “Söûa chöõa nhaø veä sinh soá 2 (khu vöïc coång xe khaùch ra) beán xe Giaùp Baùt” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 412 ngaøy 12/7/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty coå Xem tiếp trang TT3 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG BỐ CHẬM An Giang Baø Ròa-Vuõng Taøu Baéc Giang Baéc Kaïn Baïc Lieâu Baéc Ninh Beán Tre Bình Ñònh Bình Döông Bình Phöôùc Bình Thuaän Caø Mau Caàn Thô Cao Baèng Ñaø Naüng Ñaék Laék Ñaék Noâng Ñieän Bieân Ñoàng Nai Ñoàng Thaùp Gia Lai Haø Giang MAÕ MAÕ MAÕ Haø Nam Haø Noäi Haø Tónh Haûi Döông Haûi Phoøng Haäu Giang Hoøa Bình Höng Yeân Khaùnh Hoøa Kieân Giang Kon Tum Lai Chaâu Laâm Ñoàng Laïng Sôn Laøo Cai Long An Nam Ñònh Ngheä An Ninh Bình Ninh Thuaän Phuù Thoï Phuù Yeân Quaûng Bình Quaûng Nam Quaûng Ngaõi Quaûng Ninh Quaûng Trò Soùc Traêng Sôn La Taây Ninh Thaùi Bình Thaùi Nguyeân Thanh Hoùa Thöøa Thieân-Hueá Tieàn Giang Hoà Chí Minh (TP) Traø Vinh Tuyeân Quang Vónh Long Vónh Phuùc Yeân Baùi ÑÒA PHÖÔNG (Nôi phaùt haønh hoà sô) ÑÒA PHÖÔNG (Nôi phaùt haønh hoà sô) ÑÒA PHÖÔNG (Nôi phaùt haønh hoà sô) 178, 209, 217, 224, 231, 233, 256, 298, 301, 355, 367-368, 384, 413, 431, 433, 436-438, 524, 585 288, 394, 397, 418, 448, 466, 480, 499-500, 503, 505, 580 182, 227, 230, 252, 352, 402, 406-407, 507, 516, 554 185, 370, 391, 455, 473, 614 272, 344, 586 237, 277, 334, 588 308, 453, 539, 621 225, 253, 322, 333, 347, 400, 542 208, 240, 267-268, 409, 421, 571, 594-596 246, 321, 463, 532 203, 374, 387, 533 197, 414, 425, 475-477 260, 280, 306, 452, 564, 589 192, 219, 222, 354, 450, 545 206, 243-244, 271, 353, 369, 378, 386, 389, 396, 412, 422, 460, 484, 526, 528, 537, 547, 566, 570, 600, 604 180, 235, 430, 469, 492, 513, 574 184 258-259, 307, 316, 324, 366, 584 187, 189, 194, 216, 247, 293, 311, 329, 336, 487, 573, 597 254, 502, 608 190, 315, 429, 482 213, 242, 250, 278, 314, 601, 616 385, 576 1-102 357, 461, 481 439, 522, 529, 543, 562 232, 251, 300, 350-351, 388, 390, 392, 501, 504, 511, 515, 519, 599 239, 441 424, 468, 506, 557 248, 590, 607 292, 518, 553, 555-556, 558, 561 261, 318, 337, 359, 401, 415, 419, 423, 445, 483, 489, 491, 538, 611 294, 356, 451, 496, 548 191, 264, 346, 440, 572, 605 204, 229, 269, 274, 360, 372, 411, 485, 490, 581 471, 530, 593 228, 393, 417, 420, 465, 479, 540 215, 295, 303, 326, 341, 345, 376, 467, 536, 598, 603, 617 186, 220, 290, 375, 498, 541, 622 199, 226, 270, 282, 284-285, 296, 309, 320, 328, 403, 457, 470, 579 218, 279, 342, 408, 464, 494, 510, 623 299, 327, 331, 363, 381, 527 273, 275, 297, 312, 330 221, 310, 405, 446, 454, 459, 567, 582, 606, 618 249, 262, 313, 335, 404, 434-435, 462, 509 188, 193, 223, 257, 263, 276, 338, 399, 444, 493, 495, 521, 525 488, 575, 602, 619-620 317, 343, 348, 358, 362, 382, 395, 410, 449, 520, 523, 531, 544, 546, 549, 563, 577 286, 319, 428, 456, 517, 592 238, 534, 550-551 205, 211, 214, 281, 287, 472, 559, 610 371, 416 339, 379 266, 332, 340, 458, 478, 535, 609 179, 181, 183, 195-196, 202, 212, 234, 302, 349, 364, 377, 486, 497, 512, 514, 569 207, 323, 365, 380, 427, 442-443, 474, 508, 565, 578, 583, 613 283, 361 103-177 245, 304-305, 552, 560 241, 265, 291, 325, 383 255, 398, 426, 587 198, 200-201, 210, 289, 373, 568, 591 236, 432, 447, 612, 615 CHỈ DẪN TÌM THÔNG TIN MỜI THẦU TRA CỨU KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MÃ CODE: 399259CB Bước 1: Truy cập mục CÔNG BỐ THÔNG TIN/Kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu điện tử (https://baodauthau.vn); Bước 2: Nhập mã Code để xem thông tin cập nhật theo ngày.

HA Ø NOIÄ 1. Benâ môiø thauà : UyÛ ban nhanâ danâ xa õ Le â Lôiï Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Toanø bo ä phanà xayâ dönï g conâ g trình + thietá bò conâ g trình (Soá thonâ g baoù : IB2300231430 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 15:50) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 180 ngayø Dö ï anù : Xayâ dönï g khu khuonâ vienâ cayâ xanh soá 01 xa õ Le â Lôiï , huyenä Thöônø g Tín, Thanø h pho á Ha ø Noiä Nguonà voná : NS xa õ va ø cacù nguonà ho ã trô ï hôpï phapù khacù Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 15 giô ø 50 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 70.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 2. Benâ môiø thauà : Conâ g ty Ñienä löcï Ñonâ g Anh Goiù thauà : Goiù thauà so á 08/XL/SCL-2023 Thi conâ g conâ g trình Ñaiï tu kiená trucù tru ï sô û Ñoiä QLÑ 7 vaø xö û ly ù choná g thamá dotä maiù nha ø tanà g 2, nhaø kho apù maiù khu nhaø lamø viecä so á 2 (So á thonâ g baoù : IB2300230767 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 15:14) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nhoû va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 60 ngayø Dö ï anù : Ñaiï tu kiená trucù tru ï sô û Ñoiä QLÑ 7 vaø xö û ly ù choná g thamá dotä maiù nhaø tanà g 2, nhaø kho apù maiù khu nhaø lamø viecä so á 2 Nguonà voná : SCL namê 2023 Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 15 giô ø 14 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (14 giôø 30 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 13.500.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 14 giô ø 30 ngayø 25/09/2023 3. Benâ môiø thauà : Tonå g conâ g ty Manï g löôiù Viettel - Chi nhanù h Tapä ñoanø Conâ g nghiepä - Vienã thonâ g Quanâ ñoiä Goiù thauà : Goiù thauà so á 310764_ÑTRR_VTNet_XL2023: Ñauà tö xayâ dönï g ha ï tanà g mô û ronä g manï g banê g ronä g co á ñònh namê 2023 taiï Yenâ Baiù (Soá thonâ g baoù : IB2300222260 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:43) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 210 ngayø Dö ï anù : Dö ï anù ñauà tö xayâ dönï g ha ï tanà g mô û ronä g manï g banê g ronä g co á ñònh namê 2023 taiï Yenâ Baiù Nguonà voná : Voná gopù cuaû chu û sô û höuõ Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 43 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (14 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 53.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 14 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 4. Benâ môiø thauà : Ban QLDA ÑTXD Baoû tanø g Lòch söû Quanâ sö ï Vietä Nam Goiù thauà : XL-12: Söu tamà , phucï che á hienä vatä; baoû quanû tu söaû hienä vatä (Soá thonâ g baoù : IB2300148847 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:57) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 360 ngayø Dö ï anù : Ñauà tö xayâ dönï g Baoû tanø g Lòch söû Quanâ sö ï Vietä Nam (giai ñoanï 1) Nguonà voná : Nganâ sacù h Quocá phonø g Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï hai tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 57 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 04/10/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 300.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 04/10/2023 5. Benâ môiø thauà : Phonø g Kinh teá huyenä Thöônø g Tín Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Toanø bo ä phanà xayâ dönï g conâ g trình (So á thonâ g baoù : IB2300230139 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:55) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 90 ngayø Dö ï anù : Naoï vetù, söaû chöaõ he ä thoná g conâ g trình thuyû lôiï cacù xa:õ Le â Lôiï, Dunõ g Tiená , Nghiemâ Xuyenâ , Vanï Ñiemå , Minh Cöônø g, To â Hieuä , Vanê Tö,ï Thoná g Nhatá, Thané g Lôiï, Chöông Döông, huyenä Thöônø g Tín, Thanø h pho á Ha ø Noiä . Nguonà voná : Voná sö ï nghiepä nganâ sacù h thanø h pho,á nganâ sacù h huyenä va ø nguonà hôpï phapù khacù Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 55 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 90.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 6. Benâ môiø thauà : Conâ g ty Quanû ly ù taiø sanû Viettel - Chi nhanù h Tapä ñoanø Conâ g nghiepä - Vienã thonâ g Quanâ ñoiä Goiù thauà : Thi conâ g xayâ dönï g va ø lapé ñatë thietá bò Phonø g chayù chöaõ chayù (So á thonâ g baoù : IB2300187290 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:44) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 120 ngayø Dö ï anù : Caiû taoï , nanâ g capá he ä thoná g PCCC taiï nhaø ñatë mayù N4-H158 Nguonà voná : Voná gopù cuaû chu û sô û höuõ Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 44 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (14 giôø 30 ngayø 26/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 95.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 14 giô ø 30 ngayø 26/09/2023 7. Benâ môiø thauà : Conâ g ty Ñienä löcï Ha ø Ñonâ g Goiù thauà : Goiù thauà so á XL.01-SCLBS2023: “Cung capá vatä tö va ø thi conâ g xayâ lapé ” thuocä conâ g trình: “Ñaiï tu cacù h ñienä cacù ñauà capù , cacù h ñienä cauà dao phuï taiû khonâ g ñamû baoû vanä hanø h namê 2023” (Soá thonâ g baoù : IB2300230965 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:38) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà laø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 90 ngayø Nguonà voná : Voná söaû chöaõ lônù namê 2023 Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 38 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 8.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Cam ketá Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 8. Benâ môiø thauà : Tonå g conâ g ty Manï g löôiù Viettel - Chi nhanù h Tapä ñoanø Conâ g nghiepä - Vienã thonâ g Quanâ ñoiä Goiù thauà : Goiù thauà so á 310761_ÑTRR_VTNet_XL2023: Ñauà tö xayâ dönï g ha ï tanà g mô û ronä g manï g banê g ronä g co á ñònh namê 2023 taiï Tuyenâ Quang (Soá thonâ g baoù : IB2300222229 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:41) (Goiù thauà danø h cho nha ø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 210 ngayø Dö ï anù : Dö ï anù ñauà tö xayâ dönï g ha ï tanà g mô û ronä g manï g banê g ronä g co á ñònh namê 2023 taiï Tuyenâ Quang Nguonà voná : Voná gopù cuaû chu û sô û höuõ Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 41 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (14 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 35.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 14 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 9. Benâ môiø thauà : Hocï vienä Taiø chính Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Söaû chöaõ ky ù tucù xa ù sinh vienâ B5-B7 (Giai ñoanï 2) (So á thonâ g baoù : IB2300230995 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:28) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 150 ngayø Dö ï anù : Danh mucï dö ï toanù baoû döônõ g, söaû chöaõ taiø sanû namê 2023 Nguonà voná : Quy õ phatù trienå hoatï ñonä g sö ï nghiepä Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 28 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 15 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 160.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 15 ngayø 25/09/2023 10. Benâ môiø thauà : Ban Ñauà tö vaø Xayâ dönï g 307 Goiù thauà : MS6: “Xayâ dönï g, mua samé , lapé ñatë noiä thatá, thietá bò va ø tramï biená apù Nha ø ña nanê g” (So á thonâ g baoù : IB2300229812 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 10:47) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 210 ngayø Dö ï anù : Ñauà tö xayâ dönï g Khu ñauà lanø g Nguonà voná : Nganâ sacù h nha ø nöôcù Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï hai tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 10 giô ø 47 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (11 giôø 00 ngayø 04/10/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 800.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 11 giô ø 00 ngayø 04/10/2023 11. Benâ môiø thauà : Ban Quanû ly ù döï anù ñauà tö xayâ dönï g quanä Ha ø Ñonâ g Goiù thauà : Goiù thauà so á 06: Thi conâ g xayâ dönï g va ø lapé ñatë thietá bò conâ g trình (Soá thonâ g baoù : IB2300225382 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 10:30) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 300 ngayø Dö ï anù : Xayâ môiù lôpù hocï , phonø g chöcù nanê g Tröônø g Mamà non Phu ù Löông, phöônø g Phu ù Löông, quanä Ha ø Ñonâ g, Ha ø Noiä Nguonà voná : Voná ñauà tö conâ g nganâ sacù h quanä Ha ø Ñonâ g Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 10 giô ø 30 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (08 giôø 30 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 240.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 08 giô ø 30 ngayø 25/09/2023 12. Benâ môiø thauà : UBND xaõ Thané g Lôiï Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Toanø bo ä phanà xayâ dönï g conâ g trình (So á thonâ g baoù : IB2300230079 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 10:11) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 210 ngayø Dö ï anù : Ñöônø g phía Tayâ thonâ Motä Thöônï g, xa õ Thané g Lôiï, huyenä Thöônø g Tín, TP. Haø Noiä Nguonà voná : Nganâ sacù h xa õ va ø cacù nguonà hôpï phapù khacù Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 10 giô ø 11 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (14 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 80.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 14 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 13. Benâ môiø thauà : Hocï vienä Quanâ y Goiù thauà : XL-01: Thi conâ g xayâ lapé (So á thonâ g baoù : IB2300229044 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 09:16) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 60 ngayø Dö ï anù : KHLCNT Caiû taoï motä soá so á hanï g mucï conâ g trình phucï vu ï 75 namê ngayø truyenà thoná g Hocï vienä Quanâ y Nguonà voná : NSQP Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 09 giô ø 16 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (08 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 150.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 08 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 14. Benâ môiø thauà : Phonø g Quanû ly ù ñoâ thò huyenä Thacï h Thatá Goiù thauà : Goiù thauà so á 03: Thi conâ g xayâ dönï g (So á thonâ g baoù : IB2300230039 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 17:23) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 70 ngayø Dö ï anù : Söaû chöaõ he ä thoná g ñöônø g giao thonâ g, thoatù nöôcù trucï chính trenâ ñòa banø cacù xa õ Canà Kiemä , Bình Phu,ù Phunø g Xa,ù Kim Quan, Ñaiï Ñonà g, Tiená Xuanâ Nguonà voná : Voná nganâ sacù h Thanø h pho á ho ã trô,ï voná nganâ sacù h huyenä (Voná sö ï nghiepä ) Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 17 giô ø 23 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 26/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 62.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 26/09/2023 15. Benâ môiø thauà : Ban Quanû ly ù döï anù ñöônø g saté khu vöcï 1 Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Thi conâ g xayâ dönï g va ø lapé ñatë thietá bò (So á thonâ g baoù : IB2300202617 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 17:24) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 120 ngayø Dö ï anù : Söaû chöaõ , bo å sung ñayà ñu û he ä thoná g tín hieuä taiï cacù ñöônø g ngang: Km23+361, Km28+139, Km28+429, Km34+772, Km38+314, tuyená ñöônø g saté Bacé Honà g - Vanê Ñienå Nguonà voná : Nganâ sacù h nha ø nöôcù chi cho hoatï ñonä g kinh teá ñöônø g saté Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 17 giô ø 24 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (10 giôø 00 ngayø 23/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 100.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 10 giô ø 00 ngayø 23/09/2023 16. Benâ môiø thauà : Ban Quanû ly ù döï anù ñöônø g saté khu vöcï 1 Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Thi conâ g xayâ dönï g va ø lapé ñatë thietá bò (So á thonâ g baoù : IB2300199584 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 17:31) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 120 ngayø Dö ï anù : Söaû chöaõ , bo å sung ñayà ñu û he ä thoná g tín hieuä taiï cacù ñöônø g ngang: Km29+630, Km32+600, Km38+600, Km40+813, tuyená ñöônø g saté Haø Noiä - Ñonà g Ñanê g Nguonà voná : Nganâ sacù h nha ø nöôcù chi cho hoatï ñonä g kinh teá ñöônø g saté Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 17 giô ø 31 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (11 giôø 00 ngayø 23/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 120.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 11 giô ø 00 ngayø 23/09/2023 17. Benâ môiø thauà : Ban Quanû ly ù döï anù ñöônø g saté khu vöcï 1 Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Thi conâ g xayâ dönï g va ø lapé ñatë thietá bò (So á thonâ g baoù : IB2300211199 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 17:28) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 120 ngayø Dö ï anù : Söaû chöaõ , bo å sung ñayà ñu û he ä thoná g tín hieuä taiï cacù ñöônø g ngang: Km26+200, Km33+650, Km39+380, Km47+280, tuyená ñöônø g saté Yenâ Vienâ - Laoø Cai Nguonà voná : Nganâ sacù h nha ø nöôcù chi cho hoatï ñonä g kinh teá ñöônø g saté Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 17 giô ø 28 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (10 giôø 30 ngayø 23/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 100.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 10 giô ø 30 ngayø 23/09/2023 18. Benâ môiø thauà : Lö õ ñoanø 144 - Boä Tonå g Tham möu Goiù thauà : Thi conâ g xayâ dönï g nha ø ô,û lamø viecä ketá hôpï nha ø anê , nha ø bepá , conâ g trình phuï trô,ï haï tanà g ky õ thuatä vaø lapé ñatë thietá bò nöôcù , thietá bò PCCC, thietá bò nhaø anê , bepá (So á thonâ g baoù : IB2300230342 - 01. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 19:41) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 150 ngayø Dö ï anù : ÑTXD Ñaiï ñoiä KSQS19/Löõ ñoanø 144/BTTM Nguonà voná : NSQP Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 19 giô ø 33 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (10 giôø 00 ngayø 03/10/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 190.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 10 giô ø 00 ngayø 03/10/2023 19. Benâ môiø thauà : Trung tamâ Manï g löôiù Mobifone mienà Bacé - Chi nhanù h Tonå g conâ g ty Vienã thonâ g Mobifone Goiù thauà : Thi conâ g xayâ dönï g CSHT cho cacù tramï BTS tænh Ñienä Bienâ , Hoaø Bình namê 2023 - ñôtï 1 (Soá thonâ g baoù : IB2300227999 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 16:38) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 120 ngayø Dö ï anù : Ñauà tö xayâ dönï g CSHT cho cacù tramï BTS tænh Ñienä Bienâ , Hoaø Bình namê 2023 ñôtï 1 Nguonà voná : Voná taiù ñauà tö va ø voná vay cuaû Tonå g conâ g ty Vienã thonâ g MobiFone Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 16 giô ø 38 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (10 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 20.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 10 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 20. Benâ môiø thauà : Nganâ hanø g Thöông maiï co å phanà Ñauà tö va ø Phatù THÔNG BÁO MỜI THẦU www.baodauthau.vn TT2| Số 174 - Thứ Sáu - 15/9/2023

phaàn Nhieät ñieän Haûi Phoøng cho döï toaùn “Huaán luyeän kyõ thuaät an toaøn khi laøm vieäc trong khoâng gian haïn cheá” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 5792/QÑ-NÑHP ngaøy 17/8/2023 vaø döï toaùn “Huaán luyeän an toaøn, veä sinh lao ñoäng nhoùm 6 naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 5792/QÑ-NÑHP ngaøy 17/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty coå phaàn Toång coâng ty Tín Nghóacho döï aùn “Caûi taïo, naâng caáp Traïm xöû lyù nöôùc thaûi KCN Nhôn Traïch 3” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 77/QÑ-TCT ngaøy 31/7/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty coå phaàn Tö vaán thieát keá xaây döïng AGBcho döï toaùn “Mua saém cô sôû vaät chaát, trang thieát bò daïy hoïc thoâng minh cuûa Tröôøng Tieåu hoïc Huøng Vöông” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1354/QÑ-UBND ngaøy 26/7/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty coå phaàn Tö vaán xaây döïng tröôøng hoïc cho döï aùn “Tröôøng THPT Toá Höõu; Haïng muïc: Söûa chöõa neàn nhaø hoïc 2 taàng” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 04/QÑ-THPT TH ngaøy 12/7/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty CP Tö vaán xaây döïng Laâm Ñoàngcho döï toaùn “Mua saém thieát bò theå duïc ngoaøi trôøi trang bò taïi khu vöïc nhaø vaên hoùa xaõ, thoân hoaëc caùc ñieåm vui chôi treân ñòa baøn xaõ” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 106/QÑ-UBND ngaøy 23/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty Ñieän löïc Thanh Hoùa - Chi nhaùnh Toång coâng ty Ñieän löïc mieàn Baéc cho döï toaùn “Mua bo maïch laép ñaët cho heä thoâng ño xa sau TBA coâng coäng” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2187/QÑ-PCTH ngaøy 10/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty Nhieät ñieän Vónh Taân - Chi nhaùnh Toång coâng ty Phaùt ñieän 3 - Coâng ty coå phaàncho döï toaùn “Thueâ dòch vuï baûo du#ôõng, söûa chöõa ñònh kyø heï# thoáng giaùm saùt khí thaûi toå maùy S2” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 392/QÑ-NÑVT ngaøy 07/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty TNHH Moät thaønh vieân Tö vaán thieát keá xaây döïng chieáu saùng TP. Pleikucho döï aùn “Xaây döïng haøng raøo Tröôøng THPT An Thôùi” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 860/QÑ-SGDÑT ngaøy 17/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty TNHH Tö vaán xaây döïng Huy Phongcho döï toaùn “Söûa xe bieån soá 63A-01279, 63D-1379, 63A13979” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 4823/QÑ-CAT-PH10 ngaøy 23/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty TNHH Xaây döïng coâng trình 360 cho döï toaùn “Trang bò, söûa chöõa thieát bò laøm môùi dieän maïo taïi Boä phaän Tieáp nhaän vaø Traû keát quaû huyeän Nhôn Traïch” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2433/QÑ-UBND ngaøy 10/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn Moät thaønh vieân Tö vaán xaây döïng Cao Huyønh Phaùt cho döï aùn “Daëm vaù vaø môû roäng ñöôøng Vaân Khaùnh Ñoâng ( ÑH.65) naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 4321/QÑ-UBND ngaøy 21/8/2023 vaø döï aùn “Daëm vaù ñöôøng Roï Ghe ( ÑH.64) naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 4179/QÑ-UBND ngaøy 10/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn Tö vaán ñaáu thaàu xaây laép KK cho döï toaùn “Mua saém thieát bò, maùy chuû phuïc vuï caøi ñaët phaàn meàm quaûn lyù vaên baûn vaø ñieàu haønh taïi Tænh uûy Thöøa Thieân Hueá” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 266-QÑ/VPTU ngaøy 24/8/2023; KHLCNT cuûa Coâng ty Xaêng daàu Khu vöïc III - TNHH Moät thaønh vieâncho döï toaùn “Mua saém thieát bò coâng ngheä thoâng tin” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1541/PLXKV3-QÑ-CNTT ngaøy 04/8/2023, döï toaùn “Mua saém baûn quyeàn phaàn cöùng vaø phaàn meàm thieát bò töôøng löûa Checkpoint 5200 trong voøng 1 naêm” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1352/PLXKV3-QÑ-CNTT ngaøy 17/7/2023, döï toaùn “Thi coâng haï taàng truyeàn thoâng taïi Petrolimex - Cöûa haøng 24” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 187/PLXKV3-QÑCNTT ngaøy 21/02/2023, döï toaùn “Laép ñaët boä hieån thò thoâng tin xuaát haøng vaø dòch vuï kyõ thuaät heä thoáng thu nhaän soá lieäu beán xuaát thuûy” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1297/PLXKV3–QÑ-CNTT ngaøy 11/7/2023 vaø döï toaùn “Baûo döôõng thieát bò CNTT taïi caùc cöûa haøng tröïc thuoäc Coâng ty” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 143/PLXKV3–QÑ-CNTT ngaøy 08/02/2023; KHLCNT cuûa Cuïc Phoøng, choáng HIV/AIDS cho döï toaùn “Cung caáp dòch vuï toå chöùc Hoäi thaûo cung caáp dòch vuï ñieàu trò caùc beänh khoâng laây ôû ngöôøi beänh HIV/AIDS taïi cô sôû y teá do quyõ Baûo hieåm y teá chi traû taïi Haø Noäi ngaøy 31/8/2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 222/QÑ-AIDS ngaøy 21/8/2023; KHLCNT cuûa Cuïc Thueá tænh Laøo Cai cho döï toaùn “Mua saém coâng cuï, söûa chöõa taøi saûn taïi Cuïc Thueá tænh Laøo Cai” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 4463/QÑ-CT ngaøy 19/7/2023, döï toaùn “Söûa chöõa maùy phaùt ñieän taïi Cuïc Thueá tænh Laøo Cai” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 3965/QÑ-CT ngaøy 30/6/2023, döï toaùn “Söûa chöõa, baûo döôõng xe oâ toâ BKS 24A-00269” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 3929/QÑ-CT ngaøy 29/6/2023, döï toaùn “Thöïc hieän dòch vuï veä sinh coâng nghieäp taïi Cuïc Thueá tænh Laøo Cai” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1658/QÑ-CT ngaøy 28/3/2023 vaø döï toaùn “Söûa chöõa ñieàu hoøa nhieät ñoä taïi Cuïc Thueá tænh Laøo Cai” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 2819/QÑ-CT ngaøy 10/5/2023; KHLCNT cuûa Chi cuïc Chaên nuoâi, Thuù y vaø Thuûy saûn tænh Bình Döôngcho döï toaùn “Laép ñaët Pa-noâ tuyeân truyeàn “Keá hoaïch quoác gia phoøng, choáng beänh Cuùm gia caàm” naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 154/QÑ-CCCNTYTS ngaøy 07/4/2023 vaø döï toaùn “Thöïc hieän laép ñaët Pa-noâ tuyeân truyeàn phoøng choáng caùc beänh nguy hieåm laây lan töø ñoäng vaät sang ngöôøi” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 94/QÑ-CCCNTYTS ngaøy 22/3/2023; KHLCNT cuûa Chi cuïc Phaùt trieån noâng thoân Laâm Ñoàng cho döï aùn “Xaây döïng naâng caáp coâng trình giao thoâng noäi ñoàng phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp cho Hôïp taùc xaõ Taâm Ñöùc, huyeän Baûo Laâm” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 1634/QÑ-UBND ngaøy 22/8/2023; KHLCNT cuûa Chi cuïc Thuûy lôïi thaønh phoá Ñaø Naüng cho döï toaùn “Hoã trôï cung caáp soá lieäu khí töôïng thuûy vaên phuïc vuï coâng taùc PCLB naêm 2023” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 67/QÑ-CCTL ngaøy 31/7/2023; KHLCNT cuûa Kho K752 Toång cuïc Coâng nghieäp quoác phoøng cho döï toaùn “Mua saém thieát bò” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 557/QÑ-K752 ngaøy 21/8/2023; KHLCNT cuûa Lieân doanh Vieät-Nga Vietsovpetro cho döï toaùn “Phaàn meàm Quaûn lyù coâng taùc ñaøo taïo - VT-2257/23-CNTT” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 5804/23-CV-PTM/BMÑH ngaøy 07/7/2023; KHLCNT cuûa Phoøng Kinh teá thò xaõ Vónh Chaâu, tænh Soùc Traêng cho döï aùn “Ñaép bôø vaø gia coá, söûa chöõa coáng ngaên maën treân keânh noâng tröôøng Huyeän uûy, xaõ Vónh Haûi, thò xaõ Vónh Chaâu, tænh Soùc Traêng” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 26/QÑ-PKT ngaøy 29/5/2023, döï aùn “Gia coá bôø bao ngaên nöôùc xoùm Ñaùy Myõ Thanh, xaõ Vónh Haûi, thò xaõ Vónh Chaâu, tænh Soùc Traêng” ñöôïc pheâ duyeät taïi Vaên baûn soá 25/QÑ-PKT ngaøy 29/5/2023, döï aùn “Keânh KB.2, xaõ Laïc Hoøa, thò xaõ Vónh Chaâu, tænh Soùc Traêng” ñöôïc pheâ duyeät taïi Tiếp theo trang TT1 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG BỐ CHẬM trienå Vietä Nam Goiù thauà : Goiù thauà so á 4: Thi conâ g xayâ lapé conâ g trình, cung capá lapé ñatë noiä thatá (Soá thonâ g baoù : IB2300170815 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 16:26) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 6 thanù g Dö ï anù : ÑTXD Lapé ñatë, trang bò noiä thatá khonâ g gian lamø viecä va ø ÑTXD Nhaø ñe å xe CN Tam Ñiepä Nguonà voná : Ñieuà le ä va ø chi phí taiï Chi nhanù h Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 16 giô ø 26 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 148.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 30 ngayø 25/09/2023 21. Benâ môiø thauà : Cucï Hanø g haiû Vietä Nam Goiù thauà : Goiù thauà 05: Thi conâ g xayâ dönï g (So á thonâ g baoù : IB2300229939 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 17:18) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 62 ngayø Dö ï anù : Conâ g trình Söaû chöaõ , baoû trì tuyená ke ø baoû ve ä bô ø Kenâ h Taté trenâ tuyená luonà g cho tauø bienå tronï g taiû lônù vaoø Sonâ g Hauä Nguonà voná : Nguonà nganâ sacù h nha ø nöôcù theo döï toanù ñöôcï giao Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 17 giô ø 18 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 150.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 22. Benâ môiø thauà : Ban Quanû ly ù döï anù ÑTXD huyenä Hoaiø Ñöcù Goiù thauà : Goiù thauà so á 05: Thi conâ g xayâ dönï g (So á thonâ g baoù : IB2300227231 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 16:42) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 210 ngayø Dö ï anù : Chænh trang, caiû taoï , mô û ronä g nghóa trang nhanâ danâ thonâ La Tinh, xaõ Ñonâ g La Nguonà voná : Nganâ sacù h Thanø h pho á ho ã trô,ï Nganâ sacù h huyenä va ø cacù nguonà voná hôpï phapù khacù Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 16 giô ø 42 ngayø 13/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (08 giôø 30 ngayø 23/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 100.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 08 giô ø 30 ngayø 23/09/2023 23. Benâ môiø thauà : Tröônø g Cao ñanú g Ñienä löcï mienà Bacé Goiù thauà : Xayâ dönï g, lapé ñatë thietá bò vaø capá giayá phepù moiâ tröônø g (So á thonâ g baoù : IB2300229748 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 13/09/2023 16:01) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 6 thanù g Dö ï anù : Xayâ dönï g caiû taoï tramï xö û ly ù nöôcù thaiû vaø manï g löôiù thu gom nöôcù thaiû cuaû Tröônø g Cao ñanú g Ñienä löcï mienà Bacé Nguonà voná : Khauá hao cô banû cuaû NPC Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôøi gian phaùt haønh HSMT: Töø 16 giôø 01 ngaøy 13/09/2023 ñeán thôøi ñieåm ñoùng thaàu (14 giôø 00 ngaøy 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 32.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 14 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 24. Benâ môiø thauà : Conâ g ty TNHH Motä thanø h vienâ cô khí Haø Noiä Goiù thauà : Thi conâ g xayâ dönï g va ø cung capá lapé ñatë thietá bò (Soá thonâ g baoù : IB2300223789 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:40) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 90 ngayø Dö ï anù : Xayâ dönï g tramï xö û ly ù nöôcù thaiû Nguonà voná : Voná vay nganâ hanø g Hình thöcù LCNT: Chaoø hanø g canï h tranh trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSYC: Tö ø 14 giô ø 40 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (10 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSYC: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 25.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 10 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 25. Benâ môiø thauà : Tröônø g Trung hocï cô sô û Hoanø g Lietä Goiù thauà : Thi conâ g xayâ dönï g conâ g trình (Soá thonâ g baoù : IB2300230042 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 11:22) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 30 ngayø Dö ï anù : Thay theá cöaû so å (matë sau) tanà g 2, 3, 4 nhaø E - Tröônø g THCS Hoanø g Lietä Nguonà voná : Chi thöônø g xuyenâ cuaû tröônø g Hình thöcù LCNT: Chaoø hanø g canï h tranh trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSYC: Tö ø 11 giô ø 22 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (11 giôø 30 ngayø 21/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSYC: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 6.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Cam ketá Thôiø ñiemå mô û thauà : 11 giô ø 30 ngayø 21/09/2023 26. Benâ môiø thauà : Cung Thieuá nhi Ha ø Noiä Goiù thauà : Goiù thauà so á 01: Söaû chöaõ , lôpï bo å sung maiù tonâ Rapï Khanê Quanø g Ño û Cung Thieuá nhi Ha ø Noiä (Soá thonâ g baoù : IB2300201927 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 10:43) (Goiù thauà danø h cho nhaø thauà la ø doanh nghiepä capá nho û va ø sieuâ nho)û Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 30 ngayø Dö ï anù : Söaû chöaõ , lôpï bo å sung maiù tonâ trenâ Rapï Khanê Quanø g Ño û Cung Thieuá nhi Ha ø Noiä namê 2023 Nguonà voná : Nganâ sacù h Nha ø nöôcù Hình thöcù LCNT: Chaoø hanø g canï h tranh trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSYC: Tö ø 10 giô ø 43 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 30 ngayø 21/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSYC: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 4.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Cam ketá Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 30 ngayø 21/09/2023 27. Benâ môiø thauà : Nganâ hanø g Thöông maiï co å phanà Ngoaiï thöông Vietä Nam Goiù thauà : Ñauà tö trang bò heä thoná g kiemå soatù truy capä NAC giai ñoanï 2 cho Nganâ hanø g TMCP Ngoaiï thöông Vietä Nam (So á thonâ g baoù : IB2300219821 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 15:23) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 47 thanù g Nguonà voná : Chi phí HÑKD cuaû VCB Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï hai tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 15 giô ø 23 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (16 giôø 00 ngayø 04/10/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 53.671.554 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 16 giô ø 00 ngayø 04/10/2023 28. Benâ môiø thauà : Cucï Khoa hocï Quanâ sö,ï Bo ä Quocá phonø g Goiù thauà : Goiù thauà MS-08: Mua samé thietá bò haï tanà g phu ï trôï (So á thonâ g baoù : IB2300228430 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 15:26) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 360 ngayø Dö ï anù : Xayâ dönï g Big Data vaø xö û ly ù Thonâ g tin KHQS banè g conâ g nghe ä AI Nguonà voná : Nganâ sacù h nha ø nöôcù Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï hai tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 15 giô ø 26 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (08 giôø 00 ngayø 13/10/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 339.600.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 08 giô ø 00 ngayø 13/10/2023 29. Benâ môiø thauà : Ban Mua samé thietá bò Giaoù ducï va ø Ñaoø taoï huyenä Thanh Oai Goiù thauà : Mua samé thietá bò (Soá thonâ g baoù : IB2300231038 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:52) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 30 ngayø Dö ï anù : Mua samé thietá bò xayâ dönï g tröônø g conâ g nhanä chuanå laiï Quocá gia va ø cacù tröônø g kho ù khanê trenâ ñòa banø huyenä Thanh Oai namê 2023 Nguonà voná : Nganâ sacù h huyenä Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 52 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (15 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 75.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 15 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 30. Benâ môiø thauà : Bo ä Tham Möu/Binh chunû g ñacë conâ g Goiù thauà : Mua samé xanê g dauà phanâ capá namê 2023 (Soá thonâ g baoù : IB2300230345 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:51) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 30 ngayø Dö ï anù : Mua samé xanê g dauà phanâ capá namê 2023 cuaû Boä Tham möu Nguonà voná : Nganâ sacù h Quocá phonø g thöônø g xuyenâ namê 2023 Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 51 ngayø 14/09/2023 ñená thôiø ñiemå ñonù g thauà (09 giôø 00 ngayø 25/09/2023) Ñòa ñiemå : https://muasamcong.mpi.gov.vn Gia ù banù 1 bo ä HSMT: Mienã phí Baoû ñamû dö ï thauà : 21.000.000 ñonà g Hình thöcù baoû ñamû : Thö baoû lanõ h Thôiø ñiemå mô û thauà : 09 giô ø 00 ngayø 25/09/2023 31. Benâ môiø thauà : Conâ g ty TNHH VIETTEL-CHT Goiù thauà : Ñauà tö mayù chu û va ø RAM cho döï anù mô û ronä g taiø nguyenâ tính toanù public cloud (Soá thonâ g baoù : IB2300221828 - 00. Thôiø ñiemå ñanê g taiû: 14/09/2023 14:45) Thôiø gian thöcï hienä hôpï ñonà g: 120 ngayø Dö ï anù : Ñauà tö mô û ronä g taiø nguyenâ tính toanù public cloud phucï vu ï sanû xuatá dinh doanh 2023 taiï Trung tamâ dö õ lieuä Hoaø Lacï Nguonà voná : Voná chu û sô û höuõ Hình thöcù LCNT: Ñauá thauà ronä g raiõ trong nöôcù Phöông thöcù LCNT: Motä giai ñoanï motä tuiù hoà sô Thôiø gian phatù hanø h HSMT: Tö ø 14 giô ø 45 ngayø 14/09/2023 THÔNG BÁO MỜI THẦU www.baodauthau.vn Số 174 - Thứ Sáu - 15/9/2023 |TT3 Xem tiếp trang TT5

RkJQdWJsaXNoZXIy MTgzODg4Ng==